MR
De medezeggenschapsraad (MR) van Oudaen bestaat uit ouders en personeelsleden, die samen naar beste kunnen de belangen van leerlingen, leerkrachten en ouders behartigen en hierover met de schooldirectie in structureel overleg zijn.

Onderwerpen waarover de MR o.a. meebeslist zijn de besteding van de jaarlijkse ouderbijdrage, maar ook over wezenlijke veranderingen wordt de mening of het advies van de MR gevraagd.

De MR is daarom voor ouders de belangrijkste ingang om een stem te hebben in het reilen en zeilen van de school. De MR is bereikbaar op het volgende emailadres : mroudaen@stichtingdam.nl  De notulen van de MR zijn in te zien in de MR map in de personeelskamer. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.

GMR
De MR is tevens vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting DAM, waar de Oudaen onder valt. Deze GMR bespreekt zaken die niet alleen voor onze school, maar stichtingsbreed relevant zijn. Hier worden schoolvisie, personeelsbeleid, jaarbegroting etc besproken en waar toepasselijk heeft de GMR instemmings- of adviesrecht op deze zaken.
De rol van de GMR is belangrijk, omdat hierin de stem van ouders en leerlingen vertegenwoordigd is in gesprek met het bovenschools bestuur.

 

Er zijn geen items beschikbaar.

Kalender

Beschrijving
03 december  -   Start Adviesgesprekken groep 8
05 december  -   Sinterklaasviering
20 december  -   Kerstactiviteit
20 december  -   Kerstviering
21 december  -   Studiedag
22 december  -   Kerstvakantie
14 januari  -   Start toetsweken
23 januari  -   Start nationale voorleesdagen
25 januari  -   Studiedag
28 januari  -   Studiedag

bekijk de volledige kalender